Metodická instrukce k sebehodnocení souladu legislativního návrhu se zásadami DPL


Posouzení souladu návrhu se zásadami DPL

Cílem přípravy právního předpisu je mimo jiné nastavit právní rámec tak, aby se podporovala digitalizace a modernizace výkonu agend a činností veřejné správy. Proto bylo stanoveno deset zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy a proto se DPL stala jedním z cílů a pilířů v Informační koncepci ČR. Při tvorbě i následném posouzení (sebehodnocení) návrhu, zda je v souladu s principy a zásadami DPL je nejprve nutné, aby si předkladatel podrobně prostudoval materiál “Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy”, popřípadě další související dokumenty a podklady. Ty všechny najde na webových stránkách www.digilegislativa.cz kde jsou k dispozici i aktuality týkající de digilegislativy.

Pro účely sebehodnocení a posouzení kvality návrhu právního předpisu, ať už se jedná o zcela nový právní předpis, či o jeho novelizaci, je nutno posoudit do jaké míry byly při přípravě předpisy brány na zřetel zásady DPL a z nich plynoucí principy. Proto je nutné, aby na přípravě návrhu v úřadu předkladatele spolupracoval legislativní útvar s dalšími útvary, jako je třeba ICT architektura, správní útvar, útvar jež řeší výkon spisové služby, dohled nad správními procesy, apod.

Po prostudování dokumentů k DPL musí zásady předkladatel využít již při formování tezí zákona, věcného záměru a návrhu zákona a také souvisejících podkladů, jako je důvodová zpráva k návrhu, či zpracování zprávy ze zhodnocení dopadů.

Podle úkolu Pracovního výboru pro DPL zpracovala Pracovní skupina pro implementaci DPL tuto metodickou instrukci, která má předkladateům s procesem sebehodnocení a vypracování posouzení souladu se zásadami DPL pomoci.

Kromě samotné metodiky je k dizpozici i pilotní zpracované zhodnocení podle reálného tehdejšího zákona o léčivech. Toto vzorové sebehodnocení zpracovalo za součinnosti pracovní skupiny Ministerstvo zdravotnictví.


Soubory balíčku ke stažení