Vláda vyslovila souhlasné stanovisko k návrhu novely zákonů k bankovní identitě, ale chce v něm změny


Vláda na své schůzi dne 26. srpna 2019 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2532008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko za předpokladu, že v rámci dalšího legislativního procesu bude návrh upraven podle jejích připomínek.

  1. Předložený návrh zákona neupravuje jednoznačně příslušnost konkrétního vykonavatele veřejné správy k výkonu správního dozoru nad bankami, pobočkami zahraničních bank nebo poskytovateli identifikačních služeb, pokud jde o plnění povinností spojených s prostředky pro elektronickou identifikaci podle navržené novely zákona o bankách. Návrh nezakládá dozorovou pravomoc Finančního analytického úřadu a České národní banky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vůči poskytovatelům identifikačních služeb podle zákona o bankách, kteří by se tak vymkli správnímu dozoru.
  2. Vláda upozorňuje na riziko spojené s fungováním řady informačních systémů soukromých subjektů, v nichž budou uchovávány a zpracovávány údaje z informačních systémů veřejné správy, aniž by návrh upravoval efektivní nástroje kontroly nakládání s údaji přejímanými z informačních systémů veřejné správy. Vláda dále upozorňuje, že navrhovaný zákon by mohl mít dopady na bezpečnost státu. Předložené znění návrhu zákona, zejména s ohledem na možnost soukromých subjektů získat digitální zpracování podoby fyzických osob z informačních systémů veřejné správy, nezohledňuje potřebu evidenční ochrany údajů o konkrétních osobách, které mají vztah k plnění úkolů zpravodajských služeb podle zákona o zpravodajských službách České republiky, a nezohledňuje možné narušení plnění úkolů bezpečnostních sborů při užívání krycích dokladů.
  3. Vláda upozorňuje, že návrh zákona nezaručuje bezúplatný přístup organizačních složek státu a územních samosprávných celků k elektronické identifikaci pomocí uznaného prostředku užívaného mimo národní bod pro identifikaci a autentizaci.
  4. Návrh zákona v případech vymezených v navrhovaném ustanovení § 11a odst. 6 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu umožňuje řetězení uznaných prostředků, tedy vydání uznaného prostředku bankou, pobočkou zahraniční banky nebo poskytovatelem identifikačních služeb osobě, která se této bance, pobočce zahraniční banky nebo poskytovateli identifikačních služeb identifikovala jiným uznaným prostředkem i tehdy, pokud identifikační údaje klienta nebyly ověřeny v informačním systému veřejné správy. Vláda má za to, že s ohledem na bezpečnost takto vydávaných uznaných prostředků je vhodné navrhovaný rozsah vydávání prostředku pro elektronickou identifikaci bez ověření identifikačních údajů klienta v informačním systému veřejné správy omezit.
  5. Ve vztahu k navrženému ustanovení § 11a odst. 6 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vláda dále uvádí, že návrh nedostatečně zdůvodňuje přiměřenost výjimky z povinnosti ověření identifikace klienta v informačních systémech veřejné správy před vydáním uznávaného prostředku. V dané souvislosti vláda připomíná absenci založení povinnosti zpětného ověření identifikačních údajů klienta provedené vůči informačním systémům veřejné správy po odpadnutí důvodů po postup podle citovaného ustanovení.
  6. Vláda upozorňuje na možné aplikační potíže spojené s tím, že ačkoli návrh rozšiřuje předmět podnikání bank o „identifikační služby“, není zřejmé, zda tyto bude možno podřadit pod pojem „bankovní obchody“ a jako takové je chránit bankovním tajemstvím.
  7. V neposlední řadě vláda též upozorňuje na to, že navržená patnáctidenní legisvakanční doba je pro řádné uvedení návrhu zákona do praxe zcela nedostatečná.

Nyní tedy uvidíme, jak si sněmovna s připomínkami vlády poradí.