Klíčové zákony eGovernmentu

Pro egovernment je klíčová legislativa a její součástí musí být správně nastavené a funkční principy, které jdou napříč všemi agendami a činnostmi.
V této souvislosti jsou klíčové zejména následující zákony:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád - Udává základní správně procesní principy pro fungování veřejné správy a jejich řízení a rozhodování
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech - Zakotvuje základní registry veřejné správy s referenčními údaji o osobách, subjektech, adresách, právech a povinnostech. Dále stanovuje povinnosti veřejné správy k využívání údajů ze základních registrů.
  • [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy] - Definuje celou oblast ISVS, kromě toho ale určuje i fungování kontaktních míst (čekpointy) a nebo třeba i Portál veřejné správy, sdílení údajů, Centrální místo služeb, či práva uživatelů se zaručenou identitou.
  • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci - Stanovuje podrobnosti pro elektronickou identifikaci v ČR včetně elektronických občanských průkazů a dalších forem identifikace.
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - Stanovuje principy důvěryhodnosti digitálních dokumentů a transakcí a to s využitím elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek a dále definuje základy pro elektronickou identitu a identifikaci (EID) a pro její uznávání napříć Evropskou unií. Je transpozicí směrnice EU EIDAS.
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - Zakotvuje datové schránky a stanovuje jejich důvěryhodnost a dále stanovuje povinnosti orgánů veřejné moci a klientů v souvislosti s komunikací prostŕednictvím datových schránek. Kromě toho zakotvuje autorizovanou konverzi dokumentů jako nástroj zaručeného převodu mezi listinnými a digitálními dokumenty.
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - Stanoví povinnosti vedení spisové služby a to především elektronické spisové služby u orgánů veřejné moci a veřejnoprávních původců a určuje některé souvislosti a náležitosti v rámci dokumentů a jejich správy.
Pochopitelně existují i tzv. “agendové zákony”, které fakticky určují podrobnosti pro jednotlivé agendy jako soubory činností, ty musejí být ovšem vždy v souladu s výše uvedenými zákony.

Aktualizováno 8. července 2018 v 10:30